اختتامیه نمایشگاه دید شگفت انگیز کودکان

اوست خالق
سالی سپری گشت و در این یک سال تپش دلهای پاک و لرزش دستهای کوچکشان پشت دریچه دوربین تنها گواه لحظات تلاش و تکاپوی درونی شان بود. زلال جاری نسیم بهار، کمال و پختگی تابستان، رنگین کمان زمینی خزان و سوز زمهریر زمستان نیایشهای پاک دیدگانشان را به تماشا نشست و نگاه های معصومانه لحظاتی از این دنیای فانی را در قاب دوربین هایشان ماندگار کردند؛ ما چشم به دیده هایشان دوختیم تا نادیده ها و ناگفته های دنیای کودکی و نوجوانی خود را از با زبان تصویر بگویند و دیگربار اکتشافات دنیای رنگی و گاهاً غیر متعارف خویش را با جعبه ای جادویی به ثبت برسانند و با شما به اشتراک بگذارند. و اکنون با احترام ماحصل تلاشهای هنرآموزان ۸ تا ۱۴ ساله انجمن هنر عکاسی را تقدیم نگاه های گرم و مهربان شما میداریم

به اشتراک بگذارید...