تاریخچه هیئت مدیره

دور اول

آقایان: میر عباس آل یاسین (رئیس هیئت مدیره)، شادروان خانعلی صیامی (خزانه دار)،  و کمال شبخیز(عضو هیئت مدیره) و خانم آزیتا شکوهمند (منشی)

دور دوم

آقایان: میر عباس آل یاسین (رئیس هیئت مدیره)، کمال شبخیز (عضو هیئت مدیره)، شادروان خانعلی صیامی (خزانه دار) و کریم ارجمندی (دبیر). خانم آذر نمازی اصفهانی (منشی).

دور سوم

آقایان: محمد عباسزاده(رئیس هیئت مدیره)، شادروان خانعلی صیامی (منشی)، محمدرضا امتنانی (عضو) و کریم متقی (عضو). خانم فرزانه شرق (نایب رئیس)

دور چهارم

آقایان: محمدعلی جدیدالاسلام (رئیس هیئت مدیره)، فریدون داداشپور (نایب رئیس)، نادر فارغی (خزانه دار)، شادروان خانعلی صیامی و مجید شهرتی (عضو).

دور پنجم

آقایان: نادر فارغی (رئیس هیئت مدیره)، حسین سپهروند (نایب رئیس)، مجید فرهمندی (خزانه دار)، بهرام تندران (منشی) و بابک شعبانی (عضو).