اتمام نمایشگاه انفرادی آقای یعقوب حضوری

◄نمایشگاه انفرادی عکس آقای یعقوب حضوری با عنوان “۱۹ سالگی” از ۱۹ الی ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷ در مجتمع سینمایی ۲۹ بهمن برگزار شد.

به اشتراک بگذارید...